MILJÖANPASSNING & FOKUS

Miljö är idag en av de stora samhällsfrågorna. I takt med att medvetandet om miljörisker ökar, har också en effektiv miljöanpassning blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram – och samtidigt ett viktigt konkurrensmedel. Tvätteriförbundet tar aktiv del i miljöarbetet genom sin miljöpolicy och lägger stor vikt i intern information och utbildning av medlemsföretagen, samtidigt som vi arbetar för att också öka medvetenheten hos tillverkare, leverantörer och kunder.

Våra medlemsföretag har gått in i 2010-talet som miljömedvetna, livskraftiga företag med miljöanpassade metoder och tekniker. Textilservicebranschen erbjuder ett mer
hållbart alternativ till engångsartiklar eller tvätt av arbetskläder i hemmet eller på arbetsplatsen. Återvinning ingår i varje steg av de tjänster som textilserviceföretag erbjuder. Skadade plagg lagas t.ex. medan däremot 51 % av konsumenterna byter till nya arbetskläder när de går sönder, enligt en undersökning av ETSA 2014. Alla industriförpackningar återvinns eller återanvänds dessutom, vilket ännu inte är fallet för merparten av hushållen.

Enligt ytterligare en studie från ETSA har mellan 2007 och 2011 de genomsnittliga koldioxidutsläppen från tvätt av arbetskläder minskat med omkring 7 %. Koldioxidutsläppen uppgår till 510 g CO2e/kg för arbetskläder och 440 g CO2e/kg för linne. Beräkningen av koldioxidfotavtrycket inkluderar såväl den genomsnittliga förbrukningen av drivmedel för tvättning och transport som den genomsnittliga elförbrukningen.

Förbundet verkar aktivt för att varje medlemsföretag ska utarbeta tydliga miljöprogram, genom att uppmärksamma följande aspekter.

HÅLLBARHETSPOLICY

Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspolicy innefattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö och csr

Hållbarhetspolicy

YTTRE OCH INRE MILJÖ

Miljöfrågorna är en integrerad del av det dagliga arbetet På samma sätt skall arbetsmiljöfrågorna integreras

MASKINER

Vid val av maskiner skall hänsyn tas till deras inverkan på såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Tillverkaren bör ange miljöbelastning vid tillverkningsprocessen och möjligheten till återvinning.

KEMIKALIER & PRODUKTIONSMETODER

Kemikalier och produktionsmetoder bör väljas som minimerar utsläpp till yttre och inre miljö. Miljökriterier för yrkesmässigt använda tvättmedel skall beaktas.

ENERGIFRÅGOR

Förbrukning av vatten, lösningsmedel, tvättmedel, el, olja, gas etc skall effektiviseras. Detta gäller även olika former av transporter. Bilkörning bör minimeras.

KÄLLSORTERING OCH ÅTERVINNING

Möjligheter till källsortering och återvinning skall iakttagas. Detta gäller bl a förpackningsmaterial, kemikalier, papper, plast och textilier. Mängden engångsartiklar bör minskas.

KUNSKAP OM MILJÖFRÅGOR

Personalen skall ha kunskap om miljöfrågor. Både företag och personal skall följa nuvarande och kommande lagstiftning.

CERTIFIERING

Möjligheter till certifiering och vidare utveckling inom miljöområdet skall beaktas.