FN:S GLOBAL COMPACT

Sveriges Tvätteriförbund är anslutet till FN:s Global Compact.

FN:S GLOBAL COMPACTS TIO GRUNDPRINCIPER

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.

Försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

Avskaffa alla former av tvångsarbete.

Avskaffa barnarbete.

Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

MILJÖ

Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön.

Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

KORRUPTION

Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.