FN:S GLOBAL COMPACT

Sedan 2016 är Sveriges Tvätteriförbund anslutet till FN:s Global Compact. Det innebär att förbundet ställer sig bakom Global Compacts tio grundprinciper och bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för ständig förbättring i förhållande till dessa. 

FN:S GLOBAL COMPACTS TIO GRUNDPRINCIPER

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.

Försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

Avskaffa alla former av tvångsarbete.

Avskaffa barnarbete.

Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

MILJÖ

Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön.

Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

KORRUPTION

Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

Läs Sveriges Tvätteriförbunds Communication of Engagement där vi berättar om hur vi och våra medlemmar arbetar med dessa frågor.

För mer information om Global Compact se www.unglobalcompact.org